برگزاری جلسه دفاع آقای محمد عظیمی

برگزاری جلسه دفاع آقای محمد عظیمی

    جلسه دفاع آقای محمد عظیمی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی، با عنوان ردیابی و شناسایی چند بیماری فیتوپلاسمایی از گیاهان زینتی و زراعی در استان خوزستان،  در تاریخ 95/12/4 سر ساعت 12 -10 برگزار خواهد شد.