برگزاری جلسه در دفتر جمعیت فناوران نیشکر

برگزاری جلسه در دفتر جمعیت فناوران نیشکر

    

به دعوت ریاست محترم کارگروه مکانیزاسیون کشاورزی جمعیت فناوران نیشکر، جلسه ای برای تبادل نظرات و همکاری بیشتر گروه مهندسی بیوسیستم (استادان و دانشجویان) در تاریخ 26 مهرماه در دفتر جمعیت فناوران نیشکر برگزار می گردد.