بازدید از کتاب های وجینی

بازدید از کتاب های وجینی

تعدادی از کتاب های وجینی گروه گیاه پزشکی در کتابخانه هستند. علاقمندان می توانند جهت بازدید و بردن کتاب هایی که مورد نیازشان است به کتابخانه مراجعه کنند.