مدیرگروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

نام‌ و نام‌خانوادگی : افراسیاب راهنما قهفرخی

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی از دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

مرتبه علمی : دانشیار 

پست الکترونیکی : a.rahnama@scu.ac.ir

تلفن داخلی: 3077

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS