مدیرگروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

 

نام‌ و نام‌خانوادگی: معصومه فرزانه

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی زراعت

مرتبه علمی : استادیار 

پست الکترونیکی : m.farzaneh.scu.ac.ir

تلفن داخلی: 3048

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS