فرم های آموزشی

فرم های آموزشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
مراحل دفاعیه دانلود (624.1k)
برگه حذف درس یا حذف پزشکی دانلود (34.8k)
برگه درخواست مجوز تدریس دانلود (68.9k)
برگه تسویه حساب نهایی-1 دانلود (68.9k)
برگه حذف اضطراری (تک درس) دانلود (132.1k)
برگه تقاضای حذف درس بدلیل غیبت در جلسه امتحان دانلود (149.0k)
برگه دوره کارآموزی، کارورزی دانلود (125.6k)
برگه تقاضای مهمان در دانشگاه کشاورزی رامین دانلود (183.3k)
برگه اولیه تقاضای انتقالی یا تغییر رشته دانلود (165.1k)
برگه تقاضای درس معرفی به استاد دانلود (210.6k)
برگه تقاضای انصراف از تحصیل دانلود (209.4k)
برگه عدم حذف ترم جاری دانلود (135.8k)
برگه اولیه تقاضای انصرافی دانلود (142.5k)
برگه مرخصی تحصیلی دانلود (173.9k)
برگه حذف ترم دانلود (132.0k)
برگه درخواست مجوز هم نیازی دانلود (201.0k)
برگه مهمان شدن در دانشکده دیگر دانلود (138.6k)
برگه ارزشیابی دوره کارورزی دانلود (125.6k)
برگه اطلاعات اردوی آموزشی درخواستی دانلود (153.2k)