دفتر ریاست

دفتر رییس دانشکده، در بلوک ریاست، کنار سالن سمینار، و روبروی گروه خاک شناسی قرار دارد.  منشی دفتر: آقای عبدالزهرا حزباوی 
تلفن داخلی: 3000
تلفن مستقیم: 061333360016
فاکس: 06133330079