حسابداری


 نام‌ و نام‌خانوادگی:  سید عبدالرضا طلایی ابوالعباس

سال تولد: 1342

محل تولد : ابوالعباس

تلفن داخلی: 3008

پست الکترونیکی : 

مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری