حسابدار

نام و نام خانوادگی: بهمام معین فر

سال تولد: 1353

محل تولد:اهواز

مدرک تحصیلی: کارسناسی ارشد حسابداری

ایمیل: moeinfar.b@scu.ac.ir