تقویم آموزشی و برنامه درسی

تقویم آموزشی و برنامه درسی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه درسی نیم سال دوم تحصیلی 1397-98 مقطع کارشناسی دانلود (361.4k)
برنامه درسی نیم سال دوم تحصیلی 1397-98 مقطع ارشد و دکتری دانلود (188.5k)
تقویم نهایی نیمسال اول و دوم 98-97 دانلود (456.9k)