امور آموزشی هیأت علمی

امور آموزشی هیأت علمی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم شناسنامه علمی اعضای هیات علمی دانلود (50.0k)
فرم شماره 1عضویت و تبدیل وضعیت هیأت علمی دانلود (112.5k)
فرم دریافت کد استادی از سامانه سما دانلود (487.0k)
فرم خلاصه امتیازات مواد1تا4 دانلود (166.5k)
فرم تبدیل وضعیت و راتبه تحصیلی اعضا هیات علمی دانلود (268.8k)
صورت وضعیت پژوهانه 97 دانلود (48.0k)
جدول هزینه کرد مرحله نهایی پژوهانه دانلود (63.0k)
جدول هزینه کرد مرحله اول پژوهانه دانلود (62.0k)
جداول ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی دانلود (1,663.0k)
برگه درخواست مجوز تدریس دانلود (68.9k)
برگ تقاضای کد( ویژه استادان جدید) دانلود (463.3k)